מחקר

השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 2016-1997

המסמך בודק את גובה ההשתתפות הממשלתית בארבע קבוצות עיקריות של יישובים: היישובים המבוססים ("פורום ה-15"), עיירות הפיתוח, היישובים הערביים וההתנחלויות (אותן נחלק גם לשניים: התנחלויות חרדיות והתנחלויות לא חרדיות)

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

השיח הציבורי בסוגיית האי שוויון החברתי מתמקד בסוגיות של שכר, חינוך והשכלה. גם תקציב המדינה הוא מוקד לדיון מנקודת הראות של שוויון וצדק חברתי. האי שוויון בתקציב של הרשויות המקומיות, לעומת זאת, הוא נושא הנדון פחות. זאת, למרות שרמת השירותים שמספקות הרשויות המקומיות היא עצמה גורם חשוב בעיצוב האי שוויון החברתי.

המסמך הנוכחי דן במרכיב אחד של תקציב הרשויות המקומיות בישראל, והוא ההשתתפות הממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות.

ממשלת ישראל משתתפת במימון של חלק גדול מן השירותים שהרשויות המקומיות מושיטות לתושביהן. בלשון ביורוקרטית קרויה השתתפות זו "הכנסה מיועדת", שכן מדובר בהשתתפות ממשלתית המיועדת לסעיפי הוצאה מקומית ספציפיים. לדוגמא: שירותי חינוך, רווחה ובריאות וכן שירותים מקומיים – תברואה, תכנון ובניין עיר, כבישים ותאורה, גנים ציבוריים, ענייני ביטחון מקומיים.

ההשתתפות הממשלתית במימון השירותים החברתיים חשובה במיוחד ברשויות המקומיות מעוטות המשאבים: בעוד שרשויות מקומיות מבוססות מסוגלות לממן ממקורותיהן העצמאיים חלק גדול משירותים אלה, הדבר הוא בלתי אפשרי ברשויות מעוטות המשאבים.

הנתונים המוצגים במסמך מתייחסים לשני העשורים 2016-1997, בהיות 1997 השנה הראשונה עבורה קיימים נתונים המאפשרים להבחין בין התנחלויות חרדיות ללא-חרדיות.

 

 

This publication was produced with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the Adva Center and do not necessarily reflect the views of the European Union.