מאמר

צמצום תופעת כפל הביטוח בביטוחי הבריאות הפרטיים: צעד קטן מדי – בכיוון הנכון

ההצעה בחוק ההסדרים היא צעד קטן בכיוון הנכון. אך מה שנדרש הוא הכנסת כל שירותי השב"ן ושירותים נחוצים נוספים לסל הבסיסי, והגדלת עלות סל הבריאות המגיע לכל תושבי ישראל

לפרסומים נוספים בנושא

התופעה של "כפל ביטוח" מוזכרת בדו"חות רבים כתופעה בזבזנית, ורק בחודש שעבר (פברואר 2023) אמור להיכנס לתוקף תיקון ראשוני. הכוונה למצב בו מבוטחים בתוכניות שירותי בריאות נוספים של קופות החולים (שב"ן), שהם למעשה שירותים פרטיים, מבוטחים גם ישירות בחברות ביטוח ("ביטוח מסחרי") עבור אותם שירותי בריאות. הנפוצים בשירותים אלה הם ניתוחים וייעוץ עם רופאים בכירים.

התופעה רווחת: 80% מתושבי ישראל מבוטחים בתוכניות שב"ן וכ-40% מהתושבים רכשו ביטוחי בריאות פרטיים ישירות מחברות ביטוח — כמעט כל האחרונים מבוטחים גם בשב"ן. לפי רשות ההון, ביטוח וחיסכון במשרד החשב הכללי, 65% מרוכשי ביטוח בריאות מחברות ביטוח הם בני המעמד הבינוני ו-25% הם מעשירוני הכנסה 1-4. במלים אחרות, כפל ביטוח מכביד על תושבים מן השורה.

התיקון שאמור להיכנס בפברואר הוא יוזמה של רשות ההון, ביטוח וחיסכון: מעתה על חברות הביטוח להציע פוליסת בריאות בסיסית אחידה אשר "במהותה מספקת שירותים שלא ניתנים במערכת הבריאות הציבורית או בשב"ן". עוד נקבע כי "פוליסה זה תהיה הראשונה שמוצעת למבוטח במסגרת הליך המכירה. כדברי הרשות, "הקביעה הזאת אמורה לסייע להנגיש לציבור המבוטחים את הכיסויים שלא כוללים חפיפה עם השב"ן". התיקון הוא רק לגבי פוליסות חדשות, ולא ברור מה תהיה מידת האכיפה שלו.

בטיוטה השניה של חוק ההסדרים (מיום 15.2.2023) הציע משרד האוצר תיקון קצת שונה, החל על פוליסות חדשות ומתחדשות (מיום החידוש, אפילו אם קדם לתחולת התיקון, במקרה של פוליסות פרטיות [לא קבוצתיות]): במקרה שתושב.ת מחזיק.ה פוליסת ניתוחים מחברת ביטוח מסוג "ביטוח מהשקל הראשון" (זאת אומרת, ללא השתתפות עצמית) ומחזיק.ה גם בשב"ן, תישא חברת הביטוח המסחרי בעלויות הניתוח, גם אם המבוטח תובע את חברת הביטוח וגם אם הוא תובעת את השב"ן (אז חברת הביטוח תצטרך לשפות את השב"ן.) אחרי כניסת התיקון, הוצאות תוכניות השב"ן תיבדקנה והוזלות (צפויות) תעבורנה למבוטחים כהפחתות בפרמיות.

ההצעה שבטיוטת חוק ההסדרים הולכת רחוק יותר מזאת של רשות ההון, ביטוח וחיסכון; אולם קיימת הצעה עוד יותר גורפת, של הוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל ואסדרת מערכת הבריאות הציבורית והפרטית ("ועדת אש"), מתאריך נובמבר 2022. ההצעה של ועדת אש קובעת את ביטול פרק ביטוח הניתוחים בפוליסות ביטוח בריאות של חברות הביטוח, פרט ל"משלים שב"ן" –דהיינו, כיסוי ההשתתפות העצמית בניתוחים המכוסים על-ידי השב"ן. יתר על כן, ההצעה קובעת שמותר לחברות ביטוח להציע ללקוחות רק שירותים שאינם נמצאים בשב"ן של קופות החולים, כגון ביטוח ניתוח בחו"ל, תרופות שלא בסל, או שירותי בריאות שהם מורחבים ביחס לאלה הנמצאים בשב"ן.

ההצעה של ועדת אש נוגעת רק לפוליסות חדשות. כלולים בה צעדים לעידוד מעבר של חברות הביטוח מפוליסות קיימות לחדשות.

עוד המלצה של ועדת אש: העברת ניתוחים שבעת הזאת כלולים בביטוח המסחרי לביטוח השב"ן, והעברת שירותים מהשב"ן לסל הבסיסי. האחרון אמור להתאפשר על-ידי תוספת של כמילארד ש"ח לעלות הסל.

כל ההצעות הללו, הן של רשות ההון, הביטוח וחיסכון, הן של טיוטת חוק ההסדרים והן של ועדת אש, הינם צעדים חיוביים בכיוון של מה שנחוץ כדי לחזק את מערכת הבריאות הציבורית ולצמצם את ההוצאות על בריאות של מבוטחים.

כאמור, ההצעה של טיוטת חוק ההסדרים היא צעד קטן בכיוון הנכון. מהו כיוון הנכון? הכנסת כל שירותי השב"ן לסל הבסיסי, יחד עם שירותים אחרים הנחוצים לשיפור הבריאות והמבוקשים על-ידי המבוטחים. וכמובן, הגדלת עלות סל הבריאות המגיע לכל תושבי ישראל.