מחקר

סיוע ממשלתי לרשויות המקומיות: מי מרוויח, מי מפסיד 2000-2009

מסמך זה הוא עדכון לשנת 2009 של פרסום תקופתי של מרכז אדוה על אי שוויון במימון של תקציבים מוניציפליים. המסמך משווה בין ארבע קבוצות של יישובים: יישובי "פורום ה-15" (רשויות מבוססות שאינן נזקקות למענק האיזון הממשלתי); עיירות הפיתוח; היישובים הערביים; ההתנחלויות( יישובי יש"ע וגולן). בנוסף אנו כוללים, לשם השוואה, את התקציב המוניציפלי הממוצע של ישראל … להמשיך לקרוא סיוע ממשלתי לרשויות המקומיות: מי מרוויח, מי מפסיד 2000-2009

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

מסמך זה הוא עדכון לשנת 2009 של פרסום תקופתי של מרכז אדוה על אי שוויון במימון של תקציבים מוניציפליים. המסמך משווה בין ארבע קבוצות של יישובים: יישובי "פורום ה-15" (רשויות מבוססות שאינן נזקקות למענק האיזון הממשלתי); עיירות הפיתוח; היישובים הערביים; ההתנחלויות( יישובי יש"ע וגולן). בנוסף אנו כוללים, לשם השוואה, את התקציב המוניציפלי הממוצע של ישראל (בתוך הקו הירוק). מרבית הנתונים המוצגים במסמך זה הם בחישוב לנפש.

 הממצא העיקרי: בחישוב לנפש, ההשתתפות הממשלתית במימון הרשויות המקומיות בהתנחלויות ממשיכה להיות גבוהה מן הממוצע ברשויות המקומיות שבתוך הקו הירוק ובמיוחד מזו של עיירות הפיתוח, היישובים הערביים ויישובי "פורום ה-15".

להלן פירוט הממצאים:

א. השתתפות ממשלתית במימון התקציב המוניציפלי

הממשלה משתתפת בתקציבי הרשויות בשתי צורות: (א) מענקי איזון ("המענק הכללי") המחולקים בין הרשויות לפי מפתח מסוים (כגון כושר כלכלי של הרשות) וממענקים מיוחדים, הניתנים להקטנת הגירעון המצטבר של הרשות; (ב) השתתפות מיועדת, המשמשת למימון של שירותים ממלכתיים הניתנים באמצעות הרשויות המקומיות, כגון שירותי חינוך או שירותי רווחה.

מענק האיזון: מענקי האיזון קוצצו מאוד בשנים 2003-2001: ב-2000 הם עמדו על 3.7 מיליארד ש"ח והיוו כ-11% מסך הכנסות הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל, ואילו ב-2009 הם עמדו על 2.1 מיליארד ש"ח והיוו רק 5% מהכנסות אלה. ב-2009, ההתנחלויות נהנו מן המענק הגבוה ביותר, בחישוב לנפש: 951 ש"ח – בהשוואה ל-303 ש"ח בישראל (ללא יו"ש והגולן), 776 ₪ ביישובים הערביים ו-616 ש"ח בעיירות הפיתוח.

השתתפות מיועדת: השתתפות זו, שעמדה בשנת 2000 על 9.2 מיליארד ש"ח, גדלה מעט ובשנת 2009 עמדה על 10.7 מיליארד ש"ח. ב-2009, ההשתתפות המיועדת עמדה בהתנחלויות על 2,264 ש"ח לנפש, ביישובים הערביים על 1,859 ש"ח, בעיירות הפיתוח על 1,719 ש"ח וביישובי "פורום ה-15" על 1,378 ש"ח.

יצויין כי עד תחילת העשור הקודם, היתרון של ההתנחלויות בחישוב לנפש היה גדול עוד יותר. אולם בעשור זה גדלה אוכלוסיית ההתנחלויות בקצב מהיר במיוחד: בין 2000 ל-2009, בעוד שאוכלוסיית ישראל (ללא יש"ע והגולן) גדלה ב-18%, אוכלוסיית ההתנחלויות גדלה ב-47%. לשם השוואה, שיעור הגידול באוכלוסיית הערים המבוססות ("פורום ה-15") היה 12%; בעיירות הפיתוח – 10%; וביישובים הערביים – 31%.

עיקר הגידול באוכלוסיית ההתנחלויות נרשם ביישובים חרדיים: אוכלוסיותיהן של ביתר עילית ומודיעין עילית היוו בסוף 2009 28% מכלל אוכלוסיית ההתנחלויות ביהודה ובשומרון. באותה שנה, שני יישובים אלה ריכזו בתוכם כ-40% ממספר הדירות למגורים שהוחל בבנייתם בהתנחלויות.

 

ב. הכנסות עצמיות של הרשויות המקומיות

מרבית הכנסותיהן של הרשויות המקומיות הן עצמיות. הכנסות אלה גדלו מ-21.1 מיליארד ש"ח ב-2000 ל-27.7 מיליארד ש"ח ב-2009. ההכנסות העצמיות הגבוהות ביותר נרשמו, כצפוי, ביישובי "פורום ה-15": ב-2009, 5,154 ש"ח לנפש. אחריהן, בהפרש ניכר, עיירות הפיתוח, עם 3,931 ש"ח לנפש. בהתנחלויות הסכום עמד על 2,523 ש"ח לנפש ואילו היישובים הערביים ניצבו בתחתית הסולם, עם 1,441 ש"ח ש"ח לנפש. ביישובים הערביים, ההכנסה העצמית הנמוכה נובעת בעיקר

מהיעדר פיתוח כלכלי וממעמד כלכל-חברתי נמוך של התושבים. באשר להתנחלויות, ניתן למנות שתי סיבות לרמה הנמוכה, יחסית, של הכנסותיהן העצמיות: א. הרמה הגבוהה של מימון ממשלתי, המייתרת במידת מה את הצורך להכביד את נטל המיסוי המקומי; ב. הגידול הרב באוכלוסיית המתנחלים החרדים, שרמת הכנסתם נמוכה, יחסית.

ג. הכנסות בתקציב הבלתי רגיל

התקציב הבלתי רגיל משמש לבינוי ולפיתוח. עד תחילת העשור הקודם השתתפה הממשלה גם במימון של תקציב זה, אך לאחרונה קוצצה השתתפות זו עד לאפס, כמעט. את מקום ההשתתפות הממשלתית תופסים אשראי עסקי, השתתפויות של מוסדות ותרומות ועוד. ההתנחלויות נהנו מהכנסה בתקציב הבלתי רגיל של 1,501 ש"ח לנפש, בהשוואה ל-1,269 ש"ח לנפש ביישובי "פורום ה-15", 1,150 ש"ח לנפש בעיירות הפיתוח ו-840 ש"ח לנפש ביישובים הערביים.

ד. בנייה למגורים

מספר הדירות החדשות שנבנו בישראל ירד במהלך העשור הקודם, מכ-46,000 בשנת 2000 לכ-34,000-31,000 בשנים שלאחר מכן. בתוך כך ירד גם מספר הדירות החדשות בהתנחלויות, מכ-4,700 בשנת 2000 לכ-2,000-1,500 בשנים שלאחר מכן.

בסך הכל הוחל בשנים 2009-2000 בבנייתן של 20,933 דירות ביש"ע, בהשקעה כוללת של כ- 14.4 מיליארד ₪. המדינה היתה אחראית, בממוצע, לכ-50% מסך התחלות הבנייה ול-35% מההשקעה הכוללת בבנייה למגורים. זאת, בשעה שבישראל ללא יש"ע, המדינה היתה אחראית לכ-18% מהתחלות הבנייה ול-10% מההשקעה הכוללת בבנייה למגורים.