מחקר

ניתוח מגדרי של תקציב המדינה לשנים 2022-2021

מסמך זה מציג מבט מגדרי על סעיפים נבחרים מתקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנים 2022-2021 ועל פרק הטבות המס המופיע במסמך "עיקרי התקציב" לשנים אלו. המסמך יתייחס בעיקר לסעיפים שיש בהם בכדי להשפיע על מצבן הכלכלי של נשים

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

הנתונים שהצטברו עד כה בארץ ובעולם מצביעים על כך שנשים שילמו מחיר כלכלי גבוה בעקבות הקורונה. מסדרת פרסומים שנערכה במשותף על ידי מרכז אדוה ומכון ון ליר ועקבה אחר ההשלכות המגדריות של מגפת הקורונה, עולה כי לאורך כל תקופת הקורונה, שיעורי האבטלה של נשים היו גבוהים יו תר ודפוסי ה תעסוקה שלהן התאפיינו בתנודתיות רבה יותר בזיקה ישירה למקומן בשוק העבודה ולמדיניות הסגרים. עקב הסגרים, הבידודים והלמידה מרחוק, נשים יותר מגברים נאלצו להגדיל את שעות העבודה שלהן בבית, ללא שכר, על חשבון שעות העבודה בשכר. בנוסף חלק עליה בתלונות על אלימות נגד נשים.

לצד אלו, הקורונה אף האירה את התלות של הכלכלה כולה בעבודת הטיפול שנעשית בעיקרה על ידי נשים. הן, בהיו תן של הנשים רוב המועסקות בשירותים שהיו חיוניים להתמודדות עם המגפה והמשבר הכלכלי-חברתי והן בהיותן מי שנושאות בעיקר העבודה שלא בשכר בתחזוקת הבית ובטיפול בבני ובנות המשפחה. ללא עבודה זו לא ניתן להניע את הכלכלה ולהחזירה לפעילות מלאה.

במובנים אלו מגיפת הקורונה יכולה היתה להיות הזדמנות לשינוי התפיסה הכלכלית העומדת בבסיס תכנון ויישום התקציב לתפיסה ששמה את רווחת בני ובנות האדם במרכזה ומבטיחה רשת ביטחון ושירותים ציבוריים ל כל, תוך הרחבת ההשקעה בשירותים החברתיים ובכללם בשירותי הטיפול, מתוך הבנת חיוניותם. למידה מהתובנות שעלו ממשבר הקורונה יכולה היתה להביא לתקציב הוגן יותר מבחינה מגדרית. נראה שההזדמנות הזו, לפחות בתקציב הנוכחי, פוספסה.

מגפת הקורונה מצאה את השירותים החברתיים ובראשם מערכת הבריאות כשהם מורעבים, לאחר שנים של תקציבים שאינם גדולים דיים כדי לענות על הצרכים. השירותים רעבו לכוח אדם מיומן, לתשתיות ולתכניות סיוע לקבוצות ומגזרים דלי-הכנסות. אל מול המגפה הגדילה הממשלה את הוצאותיה – על בריאות, ביטחון סוציאלי, סיוע למובטלים ולעסקים ועוד. אולם, מבט על תקציבי השירותים החברתיים מעלה כי ההרחבה היתה נקודתית וחד-פעמית. ב-2022 נחזור למצב ערב הקורונה, של מערכות שירותים ציבוריים דלי תקציב.

במסמך נפרד הצגנו את הערותינו על הניתוח המגדרי שערכו השנה משרדי הממשלה, בהתאם החלטת ממשלה 2084 משנת 2014 הקובעת יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי בתקציביהם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. במקום התקדמות נוספת כמצופה, ניתן לומר שבתקציב הנוכחי, התהליך ״נתקע״ – רבים ממשרדי הממשלה אינם עומדים בחובתם להציג ניתוח מגדרי ראוי של תקציביהם.