מחקר

רישום במשטרה ליוצאי אתיופיה 2020-2018: עיבוד לנתוני משטרת ישראל

תופעת שיטור היתר כלפי יוצאי אתיופיה טרם באה על פתרונה. הנתונים מעידים כי עדיין קיימים פערים משמעותיים באכיפה כלפי יוצאי אתיופיה בכלל, ובקרב קטינים בפרט, בערים שונות בארץ ובתחנות ספציפיות

להורדת המסמך המלא

נייר זה מבקש לפרוס את העובדות והנתונים בגין רישומי משטרת ישראל כנגד יוצאי אתיופיה, ולשים את הזרקור על כך שחרף עבודתן של וועדות ממשלתיות, וחרף הימצאותו של נושא זה על סדר היום הציבורי מזה כמה שנים, המצב עודנו קשה, והדרך עוד ארוכה בכדי להביא לשיפור ושינוי ניכר בשטח – כפי שמשתקף ממסמך זה.

דוח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה מיולי 2016 ('ועדת פלמור') קבע כי יש להכיר בטענות שמעלים מזה שנים יוצאי אתיופיה בישראל בדבר קיומה של אפליה ממסדית ופרטנית כלפיהם, ולנקוט בפעילות נרחבת לשינוי המצב. בדו"ח זה מצוטט מפכ"ל המשטרה דאז, רוני אלשיך, שהודה במסיבת עיתונאים ב-29.6.16 כי: "אנחנו מבינים מכל הסקירה של ההיסטוריה שלנו מול הקהילה האתיופית, שאכן יש סיכוי שהיה שיטור יתר של משטרת ישראל אל מול נוער אתיופי או בכלל הקהילה האתיופית".[1]

דוח ועדת פלמור הראה כי קיימים פערים באכיפה כנגד יוצאי אתיופיה, בפרט בעבירות 'סדר ציבורי' הקשורות במפגש של שוטרי סיור עם אזרחים, ובאופן מיוחד עם קטינים. הדוח קבע כי "לאחר בדיקת התיקים, כאמור, נמצא, כי לא ניתן מענה המניח את הדעת בנוגע לפערים באכיפה כפי שעולה מהנתונים שהוצגו לעיל בכל אחד מן השלבים שבהם מערכת אכיפת החוק מפעילה שיקול דעת", והוסיף כי "מעיון בתיקים נלמד, כי לא מעט מהתיקים מתחיל על רקע "עניין של מה בכך" (בקשה להזדהות, בקשה לשפוך אלכוהול וכד'), ועד מהרה מפגש זה מידרדר ומסלים לאירוע אלימות ממשית, מעצר חשוד ופתיחת תיק פלילי".[2]

ניסיון השטח והמעקב שמקיימת אגודת יהודי אתיופיה בשיתוף הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון באוניברסיטה העברית מלמדים, כי חרף הזמן שחלף, הגברת המודעות אצל מקבלי ההחלטות והפעולות השונות שננקטו, לא ניכר שיפור משמעותי בשטח ולא פחות חמור מכך, גם לא בשקיפות המידע וההליכים במשטרת ישראל.

בחודש ינואר 2021 פנתה הקליניקה למגוון ורב תרבותיות באוניברסיטה העברית בירושלים יחד עם אגודת יהודי אתיופיה למשטרת ישראל לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, אודות נתונים על רישום משטרתי ליוצאי אתיופיה. תשובתה של המשטרה התקבלה ביולי 2021, ובה נתונים מספריים של תיקים שנפתחו ונסגרו עבור כלל האוכלוסייה ועבור יוצאי אתיופיה, וזאת לפי פילוחים שונים של סיווג העבירה, מיקום תחנת המשטרה החוקרת, ועילת סגירת התיק. בעקבות פנייה חוזרת ובקשת הבהרה של הקליניקה למגוון ורב תרבותיות באוניברסיטה העברית ביחד עם אגודת יהודי אתיופיה בחודש ספטמבר 2021 לקבלת נתונים משלימים, התקבלו מהמשטרה  רק בספטמבר 2022 (בחלוף שנה!) נתונים נוספים אך חלקיים על פתיחה וסגירה של תיקים לבגירים ולקטינים בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב יוצאי אתיופיה.

לאור זאת, במסמך זה מוצג עיבוד שנערך על-ידי מרכז אדוה לנתונים אודות רישום במשטרה ליוצאי אתיופיה לשנים 2018-2020, שהם השנים שעבורם התקבל המידע כפי שהועבר על-ידי משטרת ישראל לקליניקה למגוון ורב תרבותיות באוניברסיטה העברית במסגרת פניות תחת חוק חופש המידע (בקשת חופש מידע 118/21).

 עיקרי הממצאים: 

 • שיעור התיקים שנפתחו במשטרה אשר סווגו ליוצאי אתיופיה בשנים 2020-2018 – 3.5% מתוך כלל התיקים, גבוה פי 2 מחלקם של יוצאי אתיופיה באוכלוסייה – 1.7%.
 • שיעור התיקים הגלויים (תיקים שיש בהם חשוד או נילון) שנפתחו בשנים 2020-2018 לבגירים יוצאי אתיופיה עמד על 2.8% מתוך סך התיקים הגלויים שנפתחו לבגירים, ו-5.8% לקטינים. שיעור התיקים הגלויים שנפתחו לקטינים יוצאי אתיופיה בשנים אלו גבוה פי 3.4 מחלקם של קטינים יוצאי אתיופיה באוכלוסיית הקטינים בישראל.
 • בשנים 2020-2018 נפתחו 357,350 תיקים שסווגו תחת קבוצת "עבירות נגד הסדר הציבורי" מתוכם סווגו 14,667 ליוצאי אתיופיה – 4.1% מכלל התיקים. שיעור התיקים שנפתחו בגין "עבירות נגד הסדר הציבורי" ליוצאי אתיופיה מתוך כלל התיקים שנפתחו ליוצאי אתיופיה עמד על 46%, וזאת לעומת שיעור של 39.4% בכלל האוכלוסייה.
 • בתוך קבוצת העבירות המסווגות תחת 'עבירות נגד הסדר הציבורי', שיעור התיקים שסווגו ליוצאי אתיופיה גבוה במיוחד בעבירות:
  • "תקיפת שוטר בנסיבות חמורות" (9.1%)
  • "קטטות והפרעה ברחוב" (7.9%)
  • "תקיפת שוטר והכשלת שוטר" (7.7%)
 • שיעורים גבוהים לתיקים שנפתחו ליוצאי אתיופיה לעומת חלקם באוכלוסייה בערים שונות בארץ:
  • שיעור התיקים שנפתחו בתחנת המשטרה בית שמש וסווגו ליוצאי אתיופיה עמד על 4% מכלל התיקים בשנים 2020-2018, פי 2.8 מחלקם של יוצאי אתיופיה באוכלוסיית העיר, שעמד בסוף שנת 2020 על 3.4%.
  • שיעורים גבוהים של תיקים ליוצאי אתיופיה ביחס לחלקם באוכלוסייה נרשמו גם בתחנת רחובות (פי 2.1), תחנות אשדוד ופתח תקווה (פי 1.9), תחנת ראשון לציון (פי 1.8), ותחנות נתניה ויבנה (פי 1.6).
  • בתחנת המשטרה יבנה, 10% מהתיקים שסווגו ליוצאי אתיופיה נפתחו בגין העבירה "תקיפה והכשלת שוטר", לעומת 2.8% בלבד מהתיקים שנפתחו בתחנה זו בקרב כלל האוכלוסייה. פערים גדולים נרשמו גם בתחנת מוריה בירושלים, בה 14.1% מהתיקים שסווגו ליוצאי אתיופיה נפתחו בגין "תקיפה והכשלת שוטר", לעומת 4% בקרב כלל האוכלוסייה.
  • 2% מהתיקים שנפתחו בגין העבירה "תקיפת והכשלת שוטר" בשנים 2020-2018 בתחנת המשטרה יבנה – סווגו ליוצאי אתיופיה. שיעורים גבוהים במיוחד נרשמו בגין אותה עבירה גם בתחנת רחובות – 33.1%, ונתניה – 23.9%. 
 • שיעור התיקים שנסגרו ולא הוגש בהם כתב אישום הינו קטן יותר כשמדובר ביוצאי אתיופיה לעומת האוכלוסייה הכללית.
  • שיעור התיקים שנסגרו ליוצאי אתיופיה עמד על 65.2% – נמוך מזה שנרשם עבור כלל האוכלוסייה – 77.4%.
  • הבדלים בשיעור התיקים שנסגרו בשנים 2020-2018 נמצא גם בעבירות "תקיפת שוטר והכשלת שוטר": עבירת תקיפת שוטר – 51.8% ליוצאי אתיופיה לעומת 54.5% לכלל האוכלוסייה; ו"עבירת תקיפת שוטר בנסיבות חמורות" – 7% ליוצאי אתיופיה לעומת 46.4% לכלל האוכלוסייה.[
  • אחוז התיקים שנסגרו בעילת חוסר ראיות ליוצאי אתיופיה היה גבוה מהאחוז הכללי בארץ. יותר משליש (35.6%) מהתיקים נסגרו ליוצאי אתיופיה בעילה זו, לעומת פחות מרבע ביתר האוכלוסייה (23.1%).

 

[1] דו"ח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה – דוח מסכם. יולי 2016. עמ' 28.
[2] דו"ח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה – דוח מסכם. יולי 2016. עמ' 79.