מאמר

הצעת החוק הממשלתית לתיקון חוק חינוך מיוחד מעודדת הפרדת תלמידים עם מוגבלות ופוגעת בזכות לשוויון

נייר עמדה מאת הקואליציה לחיזוק החינוך הציבורי קורא לועדת החינוך של הכנסת לעצור את המחטף

להורדת המסמך המלא

בשקט בשקט ובמהירות הבזק, ללא דיון ציבורי, מקדם שר החינוך הצעת חוק לתיקון חוק החינוך המיוחד, שתפגע אנושות בילדים עם מוגבלויות ועשויה לחרוץ את גורלם של עשרות אלפי תלמידים. ההצעה מאמצת היבט אחד מדוח ועדת דורנר בנושא החינוך המיוחד, תוך הזנחת עיקרי המלצות הועדה על האופן בו צריכה לפעול בישראל מערכת החינוך לגבי תלמידים עם מוגבלויות.

בתמצית: ועדת דורנר שעסקה במערך החינוך המיוחד בישראל בשנת 2007 המליצה על שילוב של תלמידים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל כדרך המלך לקידום שוויון הזדמנויות מהותי בחינוך. הוועדה הוקמה על רקע אפליה ארוכת שנים וחלוקת תקציב לא שוויונית בין תלמידים עם מוגבלויות הלומדים במסגרות החינוך המיוחד, לבין תלמידים שביקשו להשתלב במסגרות החינוך הרגיל (תלמידים משולבים). אפליה תקציבית זו הביאה לכך שתלמידים רבים שיכולים ומתאימים להשתלב בחינוך הרגיל הופנו לחינוך המיוחד, ולא זכו למצות את הפוטנציאל הגלום בהם.

ועדת דורנר, לצד מומחי חינוך ורב ארגוני החברה האזרחית העוסקים בתחום, מנסים לקדם שנים רפורמה שתעדיף ותתמרץ שילוב תלמידים בחנוך הרגיל באמצעות הגדלת סל השילוב. לא ניתן לערוך רפורמה כזו ללא תוספת תקציב לשילוב וללא שינוי מבנה התקצוב בחוק החינוך המיוחד.

הצעת החוק מתהדרת בקידום רפורמת דורנר, אך בעצם מאמצת מדו"ח המלצות ועדת דורנר רק את העיקרון של בחירת הורים במסגרת החינוכית בה ילמד ילדם. בו זמנית היא מרוקנת את אפשרות הבחירה מתכן.

ההצעה אינה כוללת הגדלת תקציבי השילוב, ומתירה על כנה את נוסחת התיקצוב הנוכחי לפיה תלמיד המשובץ למסגרות חינוך מיוחד (כיתת חינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד) נהנה מתקציב הגדול פי 2 לפחות מתלמיד משולב.  הברירה בין שילוב דל תקציב לבין הפניה למסגרת חינוך מיוחד עם תקציב מוגדל, מרוקנת מתכן את רעיון הבחירה.

יתרה מזאת, ההצעה מאפשרת בחירה בפועל רק להורים בעלי אמצעים, היכולים להשקיע כסף פרטי בטיפולים פרטיים, כלומר בתיגבור סל השילוב הבית ספרי שאינו מספיק עבור מרבית התלמידים המשולבים כבר כיום.

ההצעה מלווה בהקצאה של 100 מיליון ₪ לתקנים לשינוי אופן פעולת ועדות הזכאות שיחליפו את ועדות השילוב, ההשמה והערר הפועלות כיום. אך אין בה כל מחויבות לתוספת תקציבית והבניה של התקציב לטובת מתן קדימות לשילוב, ההמלצה המרכזית ביותר של ועדת דורנר.

הצעת החוק גובשה ללא שיתוף ארגוני הזכויות, ללא היוועצות עם נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, עברה במהירות הבזק את ועדת השרים לחקיקה ואף עברה קריאה ראשונה ללא דיון ציבורי.