התייחסות לחוזר משרד האוצר בעניין הוראות לניהול קרן פנסיה חדשה

מסמך זה מתייחס לטיוטת חוזר משרד האוצר, הכולל תיקון לכללים לניהול קרן פנסיה מקיפה חדשה וקרן פנסיה כללית חדשה. המסמך מוגש מטעם מרכז אדוה ומטעם פורום החוסכים לפנסיה בישראל

להורדת המסמך המלא

השינוי המוצע בטיוטות משרד האוצר מכניס את הפורש לפנסיה למצב של חוסר ודאות לגבי קצבת הפנסיה הצפויה לו. עד עתה, יכול הפורש, או יועץ המסייע לו, לנבור היטב בתקנון המפורט של קרן הפנסיה והטבלאות הנלוות אליו, ולחשב במדויק את הקצבה הצפויה לו. אולם לאחר השינוי, מקדמי ההמרה בתקנון יהיו מקדמים מייצגים ולא מקדמים מחייבים. כלומר המקדם יחושב אד-הוק לכל חוסך במועד הפרישה בפועל. דבר זה ייצור מצב של חוסר שקיפות כלפי החוסך וחוסר אפשרות של החוסך לשחזר את החישוב.
במצב זה, הפנסיונרים לאחר פרישתם ממשיכים להיות חשופים לשינויים בשוק ההון, תשואה על נכסים ושינויים בעקום הריבית. כמובן, אלו דברים שאין להם שום שליטה עליהם, ואין קשר בינם לבין רמת ההוצאות הנדרשת בתקופת הפנסיה. חמור יותר, ששינויים זמניים בעקום הריבית יכולים להשפיע על כל היוון ההתחייבויות במאזן האקטוארי, ולפיכך לגרום לשינויים תכופים בקצבאות.
בעיית עדכון קצבאות הפנסיה והתאמתן לרמת הריבית הקיימת בשוק היא נושא שעל משרד האוצר לטפל בו, אולם הפתרון שהוצג, של עדכון רצוף ותנודתיות של גובה הקצבה, בדומה לתנודות בשוק ההון, איננו מתאים לרוב האוכלוסיה המבוגרת. בנושא זה, אנו סבורים שעל המדינה לקחת מחדש את האחריות שזנחה בעשור האחרון, ולהנפיק אג"ח מיועדות בשיעור גבוה לתיקי החסכון של הפנסיונרים והחוסכים המבוגרים. הנפקה זו תאפשר להקטין את התלות במצב הבורסה, שוק ההון וגובה הריבית ותחסוך את הצורך במנגנון עדכון זה. לחלופין, נציע הקמה של ועדה ציבורית שתבחן את נושא האג"ח המיועדות ואופן הקצאתן, וכיצד יש לעדכן בהתאם את קצבאות הפנסיה.