הקרן בערבות המדינה לסיוע לעסקים קטנים בבעלות נשים: תנאים וקריטריונים

נייר זה בוחן את תנאי קבלת הסיוע מהקרן לסיוע לעסקים קטנים ואת השלכותיהם המגדריות, ומציג דרישות לתיקון הקריטריונים

להורדת המסמך המלא

בשנת 2006 זכו פרופסור מוחמד יונוס ובנק גרמין מבנגלדש בפרס נובל לשלום. הפרס הוענק להם בגין מאמציהם את "פרוייקט Chittagong ליצור צמיחה כלכלית וחברתית מלמטה. בשנת 1967 הקים פרופ' יונוס מאוניברסיטת גרמין" שמטרתו לאפשר הענקת אשראי לאוכלוסיית העניים הכפריים. הפרוייקט הופעל בכפר הסמוך לאוניברסיטה ולאור הצלחה גדולה הורחב בשנת 1979 לאזורים נוספים, הפעם בתמיכתם של הבנקים המסחריים והבנק המרכזי בבנגלדש. בשנת 1983 הפך בנק גרמין, בחקיקה ממשלתית, לבנק עצמאי, כאשר המדינה מחזיקה הצלחתו של בנק גרמין . ב 10%- מהשליטה בו הביאה להעתקת מודל זה למדינות אחרות.

בין אם מסכימים עם טענתו זו של פרופ' יונוס בין אם לאו, לא ניתן לחלוק על כך כי נגישותם של גברים ונשים למקורות האשראי אינה זהה וזאת בשל מעמדם החברתי והכלכלי השונה. בנק גרמין וארגוני האשראי הזעיר כדוגמתו פועלים ליצירת מקורות אשראי נגישים לאוכלוסיות עניות, ובעיקר לנשים עניות, ומסייעים בכך להוצאתן ממעגל העוני. פעילותם של ארגוני האשראי הזעיר מבקשת למלא את הפער שנוצר בין דרישות הסף הגבוהות של הבנקים, לבין הצורך באשראי בקרב אוכלוסיות שאינן עומדות בדרישות אלה. בישראל, אין ארגוני אשראי זעיר והאשראי לעסקים קטנים מסופק בעיקר על ידי המערכת הבנקאית.

העסקים הזעירים והקטנים בישראל מהווים כ 97%- מכלל העסקים בישראל. עסקים אלה יצרו מקומות עבודה חדשים רבים בעשור האחרון ולמרות זאת הם זוכים ל 5%- בלבד מן האשראי הבנקאי הניתן בארץ. חוסר הזמינות . של אשראי לעסקים בתחילת דרכם, חסרי הון ובטחונות, מהווה מחסום עיקרי המונע את הקמתם.

בישראל, קיימות כיום שתי קרנות במימון המדינה שמטרתן לסייע לעסקים קטנים. האחת, קרן לעולה העצמאי שהוקמה על יד משרד הקליטה והשנייה, קרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה שנייר זה יתמקד בה. הקרן הוקמה על ידי המדינה בשנת 1993 ומאז עברה מספר שינויים. הקרן פועלת במתכונתה הנוכחית משנת 2003 ומופעלת על ידי חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ. הקרן מסייעת לעסקים קטנים על ידי מתן הלוואות לשתי מטרות:
1. הלוואות לעסקים הסובלים ממצוקה בתזרים המזומנים.
2. הלוואות לסיוע הקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.

נייר זה בוחן את תנאי קבלת הסיוע מהקרן ואת השלכותיהם המגדריות. כמו ברוב התקציבים הממשלתיים, גם הסיוע הניתן דרך הקרן מניח שהתנאים שוויוניים כלפי נשים וגברים כאחד, כאשר בפועל התנאים אינם מביאים בחשבון את צרכיהן של הנשים ואת מעמדן בחברה. התנאים לקבלת הלוואה מהקרן מתחלקים לשלושה: תנאי הקרן, תנאי הבנק ותנאי הגוף המתאם שמבצע את הבדיקה הכלכלית.

להלן יפורטו תנאי קבלת הלוואה מהקרן, ויושוו לתנאי קבלת הלוואה מקרן קורת ישראל (להלן: "קרן קורת") והעמותה להעצמה כלכלית לנשים (להלן: "העמותה להעצמה כלכלית"), אשר נקבעו מתוך נקודת מבט מגדרית, ועל בסיס הכרות עם צרכיהן של נשים המעונינות להקים עסקים קטנים וזעירים. יודגש, כי המודל המוצע על יד קרן קורת והעמותה להעצמה כלכלית הוא בחלקו מודל שיכול להוות בסיס להקמת קרן בערבות המדינה שתסייע לעסקים קטנים של נשים, אך גם למודל זה יש מגבלות שיש להביאן בחשבון בעת תכנון הקרן.