סקירה ביקורתית של המלצות הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

סקירה והתייחסות מקיפה להמלצות ועדת גרמן

להורדת המסמך המלא
הניתוח והתגובות להמלצות הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית המובאים כאן נובעים מתפיסותינו העקרוניות ביחס לזכות לבריאות, ולעקרון השוויון המונח בבסיסה. אנו נשענים על הניסיון הבינלאומי, שמלמד שמערכת בריאות ציבורית ושוויונית יעילה הרבה יותר מאשר מערכות פרטיות או פרטיות למחצה. במהלך עבודתה של ועדת גרמן, העבירו לה הארגונים החתומים על נייר זה המלצות קונקרטיות ביחס לשינוי המבני הרצוי לדעתנו במערכת הבריאות הציבורית, אשר נכללו בנייר העמדה "בלי הבדל בין עשיר לעני". מאוחר יותר הועברה עמדה ביחס לתיירות מרפא. כמו כן, שלושת הארגונים פעלו בשנים האחרונות במספר ערוצים שכללו פעילות ציבורית ומשפטית וכן הוציאו ניירות עמדה בנושאים כגון השתתפות עצמית, צמצום פערים בין מרכז לפריפריה ועוד.
בסקירה זו מובאות תגובות הארגונים להמלצות ועדת גרמן. המסמך מתחלק לשלושה חלקים: חלק א' – המלצות שלהן אנו מתנגדים: סיבת ההתנגדות, התרחיש שאליה יוביל לדעתנו קבלת ההמלצה הנדונה, וחלופה שאנו מציעים להמלצה זו. חלק ב' – המלצות שבהן אנו תומכים תוך הסתייגות: סיבת ההסתייגות, תרחיש וחלופה או תוספות להמלצה. חלק ג' – המלצות שבהן אנו תומכים במלואן: עמדתנו, תרחיש והערות.