פיתוח כלכלי בלתי מאוזן: השקעה במבני תעשייה ומסחר ובמבני ציבור

המסמך שלהלן בוחן את ההשקעה שנעשתה בעשור האחרון, 2009-2000, בבניית מבני מסחר ושירותים עסקיים, מבני תעשייה ומבני ציבור, לפי מחוז ולפי יישוב

להורדת המסמך המלא

ישראל אינה ממצה את פוטנציאל הצמיחה שלה. הדיון הציבורי בסוגייה זאת מתמקד בדרך כלל בסוגיית רמת ההשתתפות הנמוכה בכוח העבודה, תוך הפניית אצבע מאשימה אל גברים יהודיים חרדים ואל נשים ערביות. המסמך הנוכחי מבקש לנתב את הדיון אל סוגיית ההשקעות, וליתר דיוק חוסר האיזון בהשקעות – בין מחוזות הארץ השונים ובין קבוצות האוכלוסייה השונות.

ברקע הדיון עומדים מספר נתונים: ראשית, ההשקעה בנכסים קבועים בישראל נמוכה כיום משהיתה בעבר: בעשור הראשון לאחר הקמת המדינה ההשקעה עמדה על 29% תמ"ג, בממוצע; בשנות ה-60, ה-70, ה-80 וה-90 היא עמדה על 25%, 27%, 22% ו-19%, בהתאמה; בעשור האחרון, 2009-2000, היא ירדה עוד, ל-17% תמ"ג, בממוצע.

שנית, ההשקעה בנכסים קבועים נמוכה מזו של ארצות ה-OECD, אליהן רוצה ישראל להידמות: ב-2008, השנה האחרונה עבורה פירסם ארגון ה-OECD נתונים השוואתיים, עמדה ההשקעה בנכסים קבועים על 18% תמ"ג, בעוד שהממוצע בארצות ה-OECD עמד על 20.6% תמ"ג.

שלישית, ההשקעה הקיימת אינה מאוזנת: בעשור האחרון, ההשקעה בתעשיות ההיי טק, המרוכזות במרכז הארץ, גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 8%, כולל בשנות האינתיפאדה, בעוד שההשקעה בתעשיות הטכנולוגיה המסורתית, המצויות בפריפריה, גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 2%.

רביעית, במחצית הראשונה של העשור האחרון ירדה ההשקעה בנכסים קבועים, עקב כפל המשברים מהם סבלה ישראל – משבר ההיי טק ומשבר האינתיפאדה. במחצית השנייה גדלה ההשקעה, אך שבה וירדה בעקבות המשבר הפיננסי העולמי.

 בישראל אין נתונים על השקעות בנכסים קבועים לפי מחוז ולפי יישוב. לעומת זאת, ניתן לחשב את ההשקעה בבנייה שלא למגורים ברמה של יישוב. עובדה זו פותחת בפנינו את האפשרות לבחון את חוסר האיזון בהשקעות בין המחוזות השונים ובין קבוצות יישובים שונות.

באופן כללי, ההשקעה בבנייה שלא למגורים זו ירדה במהלך רוב העשור 2009-2000, מ-16.7 מיליארד ש"ח בשנת 2000 ל-12.7 מיליארד ש"ח ב-2009. הירידה נרשמה בכל אחד משלושת מרכיביה העיקריים של הבנייה שלא למגורים: מבני ציבור, מבני מסחר ושירותים עסקיים ומבני תעשייה – להוציא גידול יוצא דופן בהשקעה במבני תעשייה בשנים 2007-2006, ככל הנראה בגלל הרחבת מפעל אינטל בקרית גת.

המסמך שלהלן בוחן את ההשקעה שנעשתה בעשור האחרון, 2009-2000, בבניית מבני מסחר ושירותים עסקיים, מבני תעשייה ומבני ציבור, לפי מחוז ולפי יישוב. בכל אחד מן התחומים, המסמך בוחן גם את מלאי המבנים שהיה קיים בתחילת העשור וזאת על מנת לבדוק האם ההשקעה בבנייה חדשה תרמה להרחבת חוסר האיזון בהשקעות בין מחוזות ויישובים, או לצמצומו.