חוות דעת על הטלת היטל על תיירות רפואית כחלק מהצעת התקציב לשנת 2015

הצעת התקציב לשנת 2015 קובעת כי בגין פעילות של תיירות רפואית ישלם למדינה המוסד הרפואי, פרטי או ציבורי, תקורה בסך 15% לפחות. תקורה זו אמורה לשמש, כך לפי הצעת התקציב, למימון של "תוכנית לאומית לקיצור תורים ולשיפור השירות המערכת הבריאות".

להורדת המסמך המלא

הצעת התקציב לשנת 2015 קובעת כי בגין פעילות של תיירות רפואית ישלם למדינה המוסד הרפואי, פרטי או ציבורי, תקורה בסך 15% לפחות (כאשר השרים באישור ועדת הכספים יכולים לקבוע לכל מוסד שיעור גבוה יותר). תקורה זו אמורה לשמש, כך לפי הצעת התקציב, למימון של "תוכנית לאומית לקיצור תורים ולשיפור השירות המערכת הבריאות".

ראשית יש לציין כי שיעור ההיטל שנקבע – 15% – הינו נמוך מזה שנקבע בהמלצות ועדת גרמן, שם הוחלט על היטל בסך 20% מסך ההכנסות של התיירות הרפואית.

כפי שנכתב בנייר עמדה של מרכז אדוה, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם, וכפי שמצוין גם בהצעת התקציב עצמה; הכסף הרב שמביאים איתם התיירים הרפואיים מייצר תמריץ כלכלי לבתי החולים ולרופאים להעדיף את המטופל התייר על פני המטופל הישראלי. כך מביאה תיירות המרפא לפגיעה בזמינות ובאיכות הטיפול עבור תושבי ישראל, כאשר נוכחותם של תיירי המרפא בבתי החולים, במחלקות האשפוז ובחדרי הניתוח, באה בהכרח על חשבון המטופלים הישראלים ומביאה להארכת התורים ולהגברת העומס; וזאת במצב של חוסר ניכר בתשתיות רפואיות, אמצעי אבחון והיקף כוח האדם הרפואי והפארא-רפואי המאפיין את מערכת הבריאות בישראל.

הניסיון הגלום בהצעה זו הינה להשתמש בתיירות הרפואית כמקור כספי למימון חלק מהתקציב הנדרש לשיפורה של מערכת הבריאות ולקיצור התורים במסגרתה. ראשית יש לציין כי בעוד שפעילות התיירות הרפואית הינה עובדה קיימת בבתי החולים, אשר כעת יוכלו גם להרחיבה, "התוכנית לקיצור תורים" המוזכרת בהצעת התקציב קיימת עדיין כרעיון בלבד.

אך חשוב מכך, עצם הרעיון לממן "תוכנית לקיצור תורים" באמצעות הרחבת פעילות התיירות הרפואית הינו אבסורד, וזאת משום שעל מנת לממן קיצור תורים ולהקטין את העומס במערכת, ניתן הכשר להגדלת פעילות התיירות הרפואית אשר פועלת בכיוון ההפוך ודווקא מגדילה את העומס הקיים. זאת, בתמורה לתקורה בשיעור נמוך שאין בה די על מנת להביא להגדלת מצבת כוח האדם והרחבת התשתיות הנדרשת במערכת, על אחת כמה וכמה עם הרחבת פעילות תיירות המרפא. כך יהיה כי המשמעות המידית של יישום מסקנות ועדת גרמן בנושא התיירות הרפואית ושל ביצוע החלטה זו יבואו לידי ביטוי בהכרח בהגברת העומס על המערכת הרפואית.

 

כפי שקראנו כבר במהלך דיוני ועדת גרמן – אנו קוראים להימנע ממיסוד והרחבת תעשיית תיירות המרפא במסגרת בתי החולים הציבוריים, על ההשלכות השליליות שהיא מביאה אתה; ובמקום זאת לפעול להזרמת כספים ממקורות אחרים, שישמשו לפיתוחה והרחבתה של מערכת הבריאות לטובת תושבי ישראל.